بچه های بهشت

قصه بچه های بهشت

اولش فقط غصه قصه تلخ موسسه‌های رنگارنگ فرهنگی گوشه دلمان نشسته بود، موسسه هایی که هنوز چیزی از تولدشان نگذشته میز و صندلی هایشان گوشه سمساری‌ها پیدا می‌شد، این غصه اما بزرگ‌تر شد، وقتی دیدیم صدها مؤسسه فرهنگی در کشور روییده‌اند و خیلی‌ها نیمه‌تعطیلند اما تولیدات ارگان‌های متولی فرهنگ با بودجه‌های کلانشان پر از ضعف است.

با بچه های بهشت همراه باشید

محصولات و تولیدات
محصولات و تولیدات
محصولات و تولیدات
محصولات و تولیدات
محصولات و تولیدات
محصولات و تولیدات

ویترین بچه های بهشت